Căn hộ/ Phòng
Nhà/ Biệt thự
Đất/ N.Xưởng/ T.trại
Bất động sản khác
Bất động sản
Toàn Quốc
VINCITY SOPRTIA T©y Mç §¹i Mç ChÝnh Thøc Ra M¾t
26-11-2018 21:45       ( 51 lần xem)
Mã tin: 3079021
Nơi đăng: Hà Nội » H. Từ Liêm
Diện tích: 90 m²
Giá bán: 120 triệu VNĐ
Người gửi: Nguyễn Bảo Đồng
Điện thoại: 0973645209

Soạn tin DA NDV 3079021 gửi 8777 (15.000 đ) để IN V.I.P tin này thêm 24 giờ
Soạn tin DA NDV 3079021 gửi 8377 (3.000 đ) để IN ĐẬM tin này thêm 24 giờ
Tin nhắn không phân biệt chữ HOA chữ thường

Nội dung

ChØ cÇn 300 triÖu lµ b¹n ®· së h÷u c¨n hé t¹i Vincity Soportia T©y Mç - §¹i Mç Tæng Quan dù ¸n: Tªn gäi Vincity Soportia T©y Mç - §¹i Mç. Quy m« dù ¸n : 280,69ha Chñ ®Çu t­ :TËp ®oµn VinGroup. VÞ trÝ dù ¸n : Ph­êng T©y Mç vµ Ph­êng §¹i Mç QuËn Nam Tõ Liªm, ngay s¸t §¹i lé Th¨ng Long- TrÇn Duy H­ng gÇn BigC Hµ Néi. 58 tßa Chung c­ Cao cÊp vµ trung cÊp, tõ 25-27 tÇng t¹i ph©n khu F1, F2,F3 víi mËt ®é tho¸ng trung b×nh 2ha trªn 1 tßa. Lo¹i h×nh linh ®éng tõ 1 phßng ngñ tíi 3 phßng ngñ víi diÖn tÝch tõ 30m2 ®Õn 90m2. GÇn 100 c¨n biÖt thù t¹i khu F6 víi tªn gäi Vinhomes Park. 55 ha c«ng viªn c©y xanh. Dù kiÕn bµn giao Qóy 2/2020. Néi thÊt nhËp khÈu cña c¸c n­íc tiªn tiÕn vÒ x©y dùng nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ Italia.


Tin cùng người đăng

Tin cùng hạng mụcXem nhiều (Toàn Quốc)